KERAMIK WORKSHOP (kursus) 3 timer kr. 249.- MAX 6 deltagere. INGEN binding. Nybegyndere / let øvede

From: DKK 249,00

Sikker SELV-FORKÆLELSE…🤗

KONCEPT:
Du behøver ikke binde dig til en hel sæson.
Book fra gang til gang.
Der er fra 1 til MAX 6 deltagere i værkstedet af gangen.
RO – HYGGE – KVALITET….

(English translate at the end)

Er du til Organiske og måske lidt tilfældige former eller er du til lige linjer og måske en lille smule perfektionistisk…?
– eller bare en kombi af begge dele…? Så kan du nå langt her hos hylle-ting keramik – hvor vi bruger forskellige håndbygningsteknikker.
Du er meget velkommen til at booke et par gange, og se om ler er noget for dig.
Du er selvfølgelig også velkommen til at booke dig på, lige så tit du har lyst.

Her er INGEN bindind til en hel sæson.

3 timer keramik workshop/ kursus.

Følgende tidspunkter er der mulighed for at deltage.

ONSDAGE kl. 12.00-15.00
ONSDAGE kl. 17.30-22.30
TORSDAGE kl. 12.00-15.00

Er det fx lørdage du /I bedst kan – så er der også mulighed for dette. Se INFO under ARRANGEMENT.
Og ring meget gerne til mig med spørgsmål eller booking. (30566556 Helle).

(Obs Der kan evt. være andre i lokalet der arbejder selvstændigt i værkstedet)
Butikken er åben, hvis du er på DAG-HOLDENDE – bruger jeg evt. tid på en kunde, får I ekstra tid.

BOOKING:
Du kan se og booke ledige tider i booking-kalenderen.

Se yderligere VIGTIG BESKRIVELSE under booking kalenderen – vigtigt !

Beskrivelse

Kom til Keramik i Aalborg

HVAD TILBYDER JEG PÅ KERAMIK KURSUS:
Kvalitetstid i rolige og hyggelige omgivelser – i anderledes værksted med kreativ atmosfære.
Jeg har forberedt og dækket op til en behagelig oplevelse med leret som centrum.
Der er tid til DIG.

 

OPBYGNINGEN AF KURSUS:
For at nå til et færdigt keramik-produkt, er det dog nødvendigt at du kommer på kursus 2 gange – altså booker minimum 2 gange (gerne med 3 ugers interval imellem – find ledige tider i booking kalenderen). Du kan selvfølgelig også booke så tit du har lyst til at komme.

Det er blandede hold – nogle arbejder med ler, andre med glasering, eller begge dele.
Nogle er nybegyndere, andre lettere øvet.

FØRSTE GANG:
Vi arbejder med leret – former, bygger, modellerer.
Fx pladeteknik / kvætseteknik / pølseteknik / pinchteknik.
Er du helt nybegynder anbefaler jeg, at du får gennemarbejdet en’ teknik pr. kursus-gang, inden du begynder på en anden.

MINUS DREJESKIVE:
Obs Der undervises IKKE i drejeskive – Drejeskiven kan bookes på nogle tidspunkter.
Du skal være ØVET bruger i drejning, og kan arbejde selvstændigt i værkstedet.

ANDEN GANG:
Vi arbejder med glasur og snakker om denne teknik – flere farver kan vælges og vi maler den på i flere lag.
Man arbejder lidt i “blinde” – en blå glasur kan være lyserød når den påføres – det er virkelig noget der kan få de små grå forvirret og hjernen misledes – men super sjovt og fede resultater, man ved aldrig 100% hvad 1240 grader gør ved glasuren… (men oftest positivt).
Det er lidt forskelligt hvor lang tid det tager at glaserer – alt efter hvor mange farver du bruger og hvor meget keramik du lavede første gang.
Det er muligt at starte et nyt ler-projekt hvis der er tid og du har lyst til at komme igen.

Man betaler det samme beløb for kursus, uanset om man arbejder med ler eller med glasur – prisen er pr. gang du deltager.

MATERIALER – Købes i pakker af hele eller halve kilo.
Materialer afregnes hver gang.
½ kg. kr. 50.-
1 kg. kr. 70.-
(Priser gældende fra 1. aug. 2022)
Husk at afregne inden du går.

OPRYDNING:
Du har fuld udnyttelse af din tid til at være kreativ og lege med leret.
Du skal dog selv rydde din arbejdsplads op efter dig.

VI RYDDER ALTID OP DE SIDSTE 5-10 MIN:
Hold selv øje med klokken

  • Hæld glasur retur i rette flasker, skrab resten i med penslen (undgå for meget glasur-spild)
  • Pensler sættes i blød i VAND – HELLE gør efterfølgende ALLE pensler rene
  • Redskaber og dreje-kavallet vaskes / tørres og sættes på plads
  • Rulle-stof  og arbejdsstof ligges i skuffen
  • Klude / forklæder ligges til vask
  • Bøtter, kaffekrus osv. sættes i opvaskeren
  • Din arbejdsplads vaskes af med karklud
  • Tjek din stol for ler-fingre
  • Vi skal være færdige til tiden – der kommer evt. nye hold efterfølgende – og jeg skal gøre klar til dem.

BRÆNDING:
Normalt brænder jeg flere gange om ugen, men pga. af kraftigt stigende energipriser på el, er det vigtigt at ovnen fyldes til max.
Størrelsen på emnet har også betydning for hvornår din keramik brændes.

DIN KERAMIK:
Husk at det er et stykke HÅNDVÆRK du laver af et blødt og smidigt materiale – som er i bevægelse, selv i den sidste brænding på 1240 grader.
Er du måske nybegynder – så husk at det er helt normalt at din keramik får lidt “kant” og lidt buler… du må ikke blive skuffet over ulige og uperfekte resultater – og ler kan finde på lidt af hvert når det udsættes for mange grader.
Det er altid super spændende når alle de flotte resultater kommer ud af ovnen – og perfekt når kreativiteten og personligheden bag VÆRKET kan ses og føles.

ALDERSGRUPPE:
Voksne fra minimum 16 år.

VÆRKSTEDET:
Ligger i forbindelse med butikken –  HYLLE-TING KERAMIK i Nørre Tranders.

HVOR:
Nørre Tranders
Lemvigvej 80, 9220 Aalborg Ø
Tlf.: 30566556

AFSTAND:
6 km fra fx centrum Aalborg (Nytorv) – 11 minutter bil
Ca. 1 km. fra AAU Aalborg Universitet.
3 minutter fra E45 og Gigantium
Busrute: 11 og 17 kører til Nørre Tranders (Stoppested ca. 100 m fra Hylle-Ting).

PARKERING:
Der er 2 pladser der tilhører Hylle-Ting.
Ellers muligt på den anden side af vejen.

PRISSTIGNINGER:
Pr. 1. januar 2022 – hoved saligt pga. stigende energipriser i hele verden, samt prisstigninger på alle materialer og fragt.
OBS prisstigning igen på ler pr. 1. aug. 2022.

BRÆNDING:
Dine ting brændes når 100% tørre.
Forskel på hvor hurtigt emner tørre ift. tykkelse – samt om de skal tørre langsomt under plastik…
Normalt kører jeg brændinger flere gange om ugen…
Pga. af de kraftigt stigende energipriser på el, er det vigtigt at ovnen fyldes til max. for at undgå yderligere stigninger på produkter.
Det kan have betydning for HVORNÅR din keramik brændes: (højde og brede på keramikken… meget høje ting må vente til der er flere høje ting der kan brændes sammen).
Jeg kan ikke love et præcist tidspunkt for, hvornår dine ting bliver FØRSTE eller ANDEN brændt – men gør mit bedste for at det går så hurtigt som muligt.

OM-BRÆNDINGER:
Jeg tilbyder IKKE længere OM-brænding af din keramik. Heller ikke imod betaling. Dette først og fremmest for at tænke på miljøet – samt jeg kan ingen garantier give for resultatet. Så husk at tænke NØJE  over dit glasur valg – så du ikke bliver træt af farven efter 2 måneder.

AFLYSNING:
Du betaler ved bookingen på websiden. Booking er bindende – akkurat som på andre kurser og aftenskoler – beløb refunderes ikke ved evt. afbud. Vi kan prøve at ændre din tid hvis du kontakter mig 14 dage inden din bookede tid – så har jeg mulighed for at få den ledige plads booket igen.

FOTO _ eksemplar:
Se evt. fanen “Foto af keramik” – der er en masse eksempler på keramik håndbygget i værkstedet…

ADRESSE:
Butik Hylle-Ting Keramik
Lemvigvej 80
Nørre Tranders
9220 Aalborg

Ring gerne:
30566556 (Helle)

BØRN:
På voksenhold har jeg desværre ikke mulighed for at børn (små som store) kan tages med.
Der er fysisk ikke plads i værkstedet, samt der foregår undervisning.
Endvidere vælger mange af mine kursister netop Hylle-Ting konceptet pga. få deltagere og roen til fordybelse.
Der er dog mulighed for at booke på keramik-børnehold.

Glæder mig til at se dig 🙂
Hilsen
Helle Trølund Hylleberg


ENGLISH INFO:

3 hour ceramics course. (you have to book twice)

Are you into Organic and maybe a little random shapes or are you into straight lines and maybe a little bit of a perfectionist…?
– or just a combination of both…? Then you can go a long way here at hylle-ting ceramics – where we use different hand building techniques.
You are very welcome to try a few times and see if clay is something for you.
You are of course also welcome to book in as often as you like.

The following times can be available.

WEDNESDAYS at 12.00-15.00
WEDNESDAYS at 17.30-20.30
THURSDAYS at 12.00-15.00

BOOKING:
You can view available times and book in the “booking calendar”.

WHAT DO I OFFER ON THE CERAMICS COURSE:
Quality time in quiet and cozy surroundings - in a different workshop with a creative atmosphere.
I have prepared and covered for a pleasant experience with the clay as the center.
There is time for YOU.

CLEANING:
You have full use of your time to be creative and play with the clay.
However, you must clean up your workplace after yourself (more information follows further down in the text)
Remember to share the space on the work table - and clear away what you no longer need.

CONCEPT:
you don't have to commit to a whole season, and you are only a few students on the team at a time. (maximum 6).

THE STRUCTURE OF THE COURSE:
In order to reach a finished ceramic product, however, it is necessary that you come to the course 2 times - i.e. book at least 2 times (preferably with a 3-week interval in between - find available times in the booking calendar). You can of course also book as often as you want to come.

They are mixed teams - some work with clay, others with glazing, or both.
Some are beginners, others more experienced.

FIRST TIME:
We work with clay - shape, build, model.
For example plate technique / pinch technique / sausage technique / pinch technique.
If you are a complete beginner, I recommend that you work through one technique per session. course before starting another.

TURNTABLE:
Note Turntable is NOT taught - Turntable can be booked at certain times.
You must be an EXPERIENCED user in turning, and can work independently in the workshop.

SECOND TIME:
We work with glaze and talk about this technique - several colors can be chosen and we paint it on in several layers.
You work a bit "blindly" - a blue glaze can be pink when applied - it's really something that can get the little grays confused and the brain misdirected - but super fun and cool results, you never know 100% what 1240 degrees will do to the glaze... (but mostly positive).
It is slightly different how long it takes to glaze - depending on how many colors you use and how much pottery you made the first time.
It is possible to start a new clay project if there is time and you want to come again.

You pay the same amount for the course, regardless of whether you work with clay or with glaze - the price is per time you participate.

MATERIALS - Purchased in whole or half kilo packages.
Materials are settled each time.
½ kg. DKK 50
1 kg. DKK 70.-
(Prices valid from 1 Aug. 2022)
Remember to pay before you go.

WE ALWAYS CLEAN UP THE LAST 5-10 MIN:
Keep an eye on the clock yourself

Pour glaze back into proper bottles, scrape in the rest with the brush (avoid too much glaze waste)
Brushes are soaked in WATER - HELLE afterwards cleans ALL brushes
Tools and the turning jig are washed / dried and put in place
Roll fabric and working fabric are placed in the drawer
Cloths / aprons are left to wash
Buckets, coffee mugs etc. are put in the dishwasher
Your workplace is washed off with a dishcloth
Check your chair for clay fingers
We must be finished on time - there may be new teams afterwards - and I have to prepare for them.

BURNING:
Normally I burn several times a week, but due to sharply rising energy prices for electricity, it is important that the oven is filled to max.
The size of the item also has an effect on when your ceramics are fired.

YOUR CERAMICS:
Remember that it is a piece of HANDICRAFT you are making from a soft and flexible material - which is in motion, even in the final firing at 1240 degrees.
If you are perhaps a beginner - remember that it is completely normal for your ceramics to have a little "edge" and a little dent... you must not be disappointed by uneven and imperfect results - and clay can come up with a little bit of everything when it is exposed to many degrees.
It's always super exciting when all the great results come out of the oven - and perfect when the creativity and personality behind the WORK can be seen and felt.

AGE GROUP:
Adults from a minimum of 16 years.

THE WORKSHOP:
Located in connection with the store - HYLLE-TING KERAMIK in Nørre Tranders.

WHERE:
Nørre Tranders
Lemvigvej 80, 9220 Aalborg Ø
Phone: 30566556

DISTANCE:
6 km from, for example, the center of Aalborg (Nytorv) - 11 minutes by car
Approx. 1 km. from AAU Aalborg University.
3 minutes from E45 and Gigantium
Bus route: 11 and 17 go to Nørre Tranders (Stop approx. 100 m from Hylle-Ting).

PARKING:
There are 2 places belonging to Hylle-Ting.
Otherwise possible on the other side of the road.

PRICE INCREASE:
Per January 1, 2022 - mainly auspicious due to rising energy prices throughout the world, as well as price increases for all materials and freight.
NOTE price increase again on clay per Aug. 1 2022.

BURNING:
Your items are burned when 100% dry.
Difference in how quickly objects dry in relation to thickness - as well as whether they should dry slowly under plastic...
I usually ride surf several times a week…
Due to of the sharply rising energy prices for electricity, it is important that the oven is filled to max. to avoid further increases on products.
It can be important for WHEN your ceramics are fired: (height and width of the ceramics... very tall things must wait until there are several tall things that can be burned together).
I can't promise an exact time when your things will be burned FIRST or SECOND - but do my best to make it happen as quickly as possible.

RE-BURNS:
I NO LONGER offer RE-firing of your ceramics. Not against payment either. This is primarily to think about the environment - and I can give no guarantees for the result. So remember to think CAREFULLY about your glaze choice - so you don't get tired of the color after 2 months.

CANCELLATION:
You pay when booking on the website. Booking is binding - just like on other courses and evening schools - amounts are not refunded in the event of Cancellation. We can try to change your time if you contact me 14 days before your booked time - then I have the opportunity to get the available place booked again.

PHOTO:
"Photo of ceramics" - there are lots of examples of pottery hand-built from workshop...

ADDRESS:
Shop Shelf-Ting Ceramics
Lemvigvej 80
Northern Tranders
9220 Aalborg

Feel free to call:
30566556 (Helle)

CHILDREN:
Unfortunately, I do not have the option for children (small or large) to be taken with the adult team.
There is physically no space in the workshop, and teaching takes place.
Furthermore, many of my students choose the Shelves-Ting concept precisely because of the few participants and the calmness for contemplation.
It is, however, possible to book a ceramics nursery.

Look forward to seeing you :)
Regards
Helle Trølund Hylleberg

Du kunne også være interesseret i...